Simoni, Laguna, Ser, Zofos and me. Thessaloniki (Greece)

 photo 2013_04_Zofos_Ser_Simoni_Laguna_Skount_zps60377213.jpg
Wall painted at Panepisthmia University with Simoni, Laguna, Ser and Zofos during my trip with Laguna around Greece.
Great days!!

 photo 2013_04_Zofos_Ser_Simoni_Laguna_Skount1_zps4c137bb5.jpg

 photo 2013_04_Zofos_Ser_Simoni_Laguna_Skount2_zps6b3fb443.jpg

Comments